Algemene voorwaarden

De hoofdpunten(samenvating van de Algemene voorwaarden)

 • 1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
 • 4.1 De door 7tot10 opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

8 .2 Garantie wordt uitsluitend verleend op vertoon van de originele factuur. Op alle artikelen wordt 6 maanden (vanaf datum factuur) garantie verleend. Een eventuele afwijkende (langere) garantietermijn staat aangegeven op de factuur.

8.3 Er is geen sprake van garantie indien:

 • het gaat om normale slijtage.
 • er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht zonder toestemming van 7tot10 en/of de fabrikant.
 • er geen originele (ongewijzigde en leesbare) factuur kan worden overlegd.
 • de gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik.
 • de schade is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

8.4 batterijen en adaptors

-hebben een garantie termijn van 3 maanden aangezien de levensduur na deze periode word bepaald door zorgvuldig of onzorgvuldig gebruik, ten aanzien van het opladen en hoe intensief een batterij word gebruikt.

 • 13.1 retour sturen kan alleen als het aangekochte artikel aantoonbaar niet overeen komt met de omschrijving of beschadigd is ontvangen.
 • 13.2 Retour zendingen moeten per email worden aangevraagd met opgave van reden binnen 7 dagen na ontvangst.

 • 13.3 retour gestuurde producten zonder email aankondiging worden geweigerd!

 • 13.4 foto's van alle producten en verpakkingsmateriaal met duidelijk zichtbare sku(product no) dienen te worden bijgesloten in de aanvraag retour email.
 • 13.5 Als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan zal 7tot10 in overleg een afhaalopdracht aanmaken indien het pakketpost betreft. brievenbus post kan retour worden gestuurd naar ons kantoor in Amsterdam.

Artikel 14. Aangekochte artikelen die niet op voorraad zijn

 • 14.1 Als een aangekocht artikel niet op voorraad is of met een afwijkende levertijd wordt de klant binnen 12 uur op de hoogte gesteld.
 • 14.2 Als een aangekocht artikel niet meer leverbaar is zal de klant op de hoogte worden gesteld en zal er binnen 12 uur een terugbetaling worden gedaan van de aankoopwaarde.
 • 14.3 Als er binnen een combinatieorder artikelen niet op voorraad zijn, zullen de overige artikelen worden verwerkt en zal de klant op de hoogte worden gesteld van het product dat niet op voorraad is of krijgt een deelbetaling terug deze zal na 12 uur na aankoop worden verricht.

 7tot10

 Hierna te noemen: 7tot10 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van 7tot10 zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van 7tot10 worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door 7tot10 ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van 7tot10 zijn vrijblijvend en 7tot10 behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door 7tot10. 7tot10 is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt 7tot10 dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s exclusief handeling - en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.3 Betaling dient te geschieden per vooruitbetaling. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van 7tot10.

3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door 7tot10 bent u een bedrag van vijfentwintig euro (euro 25,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien 7tot10 haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de

incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van 7tot10 om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is 7tot10 gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door 7tot10.

Artikel 4. Levering

4.1 De door 7tot10 opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

4.3 sommige artikel hebben een langer levertijd 7-10 werkdagen, dit wordt duidelijk aangegevenin het rood bovenin de artikel advertentie als volgt "Let op afwijkende levertijd 7-10 werkdagen!"

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan 7tot10 verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door 7tot10 geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 7tot10 garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u 7tot10 daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden , heeft 7tot10 de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3 Indien u een product om redenen benoemd in artikel 13.2 niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen zeven (7)werkdagen na aflevering aan 7tot10 te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts

geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

7.4 7tot10 kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die aan haar door grove opzet of schuld is toe te rekenen, dan wel is ontstaan door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen. 7tot10 is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

7.5 Het eventueel door 7tot10 te vergoeden schadebedrag zal nooit hoger zijn dan het bedrag gelijk aan de factuurwaarde van het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt. 7tot10 is nimmer gehouden tot het vergoeden van schade anders dan zaak- en/of personenschade.

Artikel 8. Garantie

8.1 Indien 7tot10 producten aan de afnemer levert, is 7tot10 nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop 7tot10 ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Reclamaties welke door 7tot10 na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door 7tot10 in behandeling te worden genomen.

8 .2 Garantie wordt uitsluitend verleend op vertoon van de originele factuur. Op alle artikelen wordt 6 maanden (vanaf datum factuur) garantie verleend. Een eventuele afwijkende (langere) garantietermijn staat aangegeven op de factuur.

8.3 Er is geen sprake van garantie indien:

-het gaat om normale slijtage.

-er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht zonder toestemming van 7tot10 en/of de fabrikant.

-er geen originele (ongewijzigde en leesbare) factuur kan worden overlegd

-de gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik.

-de schade is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

8.4 batterijen en adaptors

-hebben een garantie termijn van 3 maanden aangezien de levensduur na deze periode word bepaald door zorgvuldig of onzorgvuldig gebruik, ten aanzien van het opladen en hoe intensief een batterij word gebruikt.

Artikel 9. Bestellingen/communicatie

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en 7tot10, dan wel tussen 7tot10 en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en 7tot10, is 7tot10 niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van 7tot10.

Artikel 10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft 7tot10 ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat 7tot10 gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan 7tot10 kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen

11.1 Indien u aan 7tot10 schriftelijk opgave doet van een adres, is 7tot10 gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u binnen 12uur na aankoop aan 7tot10 schriftelijk of per email opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

11.2 Wanneer door 7tot10 gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat 7tot10 deze Voorwaarden soepel toepast.

11.3 Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met 7tot10 in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door 7tot10 vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

11.4 7tot10 is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 13. Retourbeleid

13.1 Retour sturen kan alleen als het aangekochte artikel aantoonbaar niet overeenkomt met de omschrijving of beschadigd is ontvangen.

13.2 Retourzendingen moeten per email worden aangevraagd met opgave van reden binnen 7 dagen na ontvangst.

13.3 Retour gestuurde producten zonder email-aankondiging worden geweigerd!

13.4 Foto's van alle producten en verpakkingsmateriaal met duidelijk zichtbare sku (productnummer) dienen te worden bijgesloten in de aanvraag retour-email.

13.5 Als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan zal 7tot10 in overleg een afhaalopdracht aanmaken indien het pakketpost betreft. brievenbuspost kan retour worden gestuurd naar ons kantoor in Amsterdam.

 

Artikel 14. Aangekochte artikelen die niet op voorraad zijn

14.1 Als een aangekocht artikel niet op voorraad is of met een afwijkende levertijd wordt de klant binnen 12 uur op de hoogte gesteld.

14.2 Als een aangekocht artikel niet meer leverbaar is zal de klant op de hoogte worden gesteld en zal er binnen 12 uur een terugbetaling worden gedaan van de aankoopwaarde.

14.3 Als er binnen een combinatieorder artikelen niet op voorraad zijn, zullen de overige artikelen worden verwerkt en zal de klant op de hoogte worden gesteld van het product dat niet op voorraad is of krijgt een deelbetaling terug deze zal na 12 uur na aankoop worden verricht.